Hoạt động của Sở  

Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 05/6 - 29/6/2017, các Đoàn kiểm tra số 1, 2, 3 của tỉnh lồng ghép kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 09 đơn vị cấp Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban dân tộc; 05 đơn vị cấp huyện, gồm UBND huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng và 23 đơn vị cấp xã thuộc các huyện được kiểm tra.


 

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong việc triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC, qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC của tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc triển khai thực hiện công tác này, đưa công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên của các ngành, các cấp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; việc đánh giá tác động và tiếp thu giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc công bố, công khai, giải quyết TTHC; việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2522/KH-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

 

                      Đoàn Kiểm tra làm việc với  UBND xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh đã có nhiều tiến bộ hơn trước. Kết quả nổi bật được thể hiện trên một số mặt như: ban hành các văn bản chỉ đạo làm cơ sở để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC, các Sở đã quan tâm tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi quản lý; niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận, giải quyết các TTHC cơ bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự, cách thức, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, nhiều hồ sơ giải quyết trước thời hạn quy định nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và các văn bản có quy định về TTHC tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều hình thức qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC; báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC định kỳ 6 tháng, 01 năm đảm bảo theo thời hạn quy định. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành còn chậm so với quy định; việc niêm yết công khai TTHC; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định; ngẫu nhiên kiểm tra một số hồ sơ lưu tại đơn vị được kiểm tra cho thấy vẫn có trường hợp thu thêm một số giấy tờ ngoài nội dung công khai, quy định; việc thu lệ phí còn một số trường hợp chưa đúng theo quy định.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà

 


            Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đã kiến nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC; cập nhật, niêm yết, công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC./.

Phòng Kiểm soát TTHC

 


[ ]

Tin liên quan
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN: Tổ chức phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới