Hoạt động của Sở  

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN: Tổ chức phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 21/7/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPH) tỉnh đã tổ chức phiên họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 để đánh giá kết quả công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự dự phiên họp còn có các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký


 

         

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động của HĐPH tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. Các thành viên HĐPH tỉnh đã tích cực tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản nhằm đánh giá đầy đủ hơn kết quả hoạt động phối hợp PBGDPL trong 6 tháng đầu năm 2017, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác phối hợp PBGDPL 6 tháng cuối năm cũng như chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị.

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Tiến đã thay mặt HĐPH tỉnh tiếp thu những ý kiến tham gia của các thành viên HĐPH, đồng thời chỉ đạo Tổ Thư ký, cơ quan Thường trực HĐPH tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, dự thảo Quyết định ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo các ý kiến đã tham gia; nhấn mạnh các ngành thành viên HĐPH cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể hóa chương trình hoạt động của HĐPH tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức PBGDPL và quan tâm bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả.

                                                                                  (PBGDPL)


[ ]

Tin liên quan
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)