Cơ cấu tổ chức  

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên


TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN

          1. Chức năng, nhiệm vụ

          a. Chức năng

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm) có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Các hình thức trợ giúp pháp lý:

- Tư vấn pháp luật;

- Tham gia tố tụng;

- Đại diện ngoài tố tụng;

- Các hình thức TGPL khác.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn, một năm, sáu tháng của Trung tâm trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) bao gồm:

+ Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

+ Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác;

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên, cán sự pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên) của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên, Cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh;

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý do Trung tâm thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp và với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh).

- Quản lý Công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tư pháp giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp.

          2. Cơ cấu tổ chức

          a. Lãnh đạo Trung tâm

          - Giám đốc;

          - Phó Giám đốc.

          b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

          - Phòng Hành chính – Quản trị;

          - Phòng Nghiệp vụ.

          c. Các Chi nhánh:

          - Chi nhánh TGPL số 2.

          - Chi nhánh TGPL số 3.

          - Chi nhánh TGPL số 5.

           3. Thông tin liên hệ:

          - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên:

          Đ/c: Tổ 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

          ĐT: 0215.3827 080 – 0215.3827 961 – 0215. 3826 480

          Email: trogiupphaplydb@gmail.com.

          - Chi nhánh TGPL số 2:

          Đ/c: Khối 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, Điện Biên

          ĐT: 0215.3842 556 – Email: tgplso2@gmail.com..

           - Chi nhánh TGPL số 3:

          Đ/c: Khối 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên

          ĐT: 0215.3865 376 – Email: tgplso3@gmail.com.

          - Chi nhánh TGPL số 5:

          Đ/c: Trung tâm huyện Mường Nhé (Phòng Giáo dục cũ), huyện Mường Nhé, Điện Biên

          ĐT: 0215.3740 598 – Email: tgplso5@gmail.com.


[ ]

Tin liên quan
Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp