Hoạt động của Sở  

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 469/KH-UBND về tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/6/2017 trên phạm vi toàn tỉnh.


UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm

thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên

,

          Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 469/KH-UBND về tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/6/2017 trên phạm vi toàn tỉnh.

          Yêu cầu trọng tâm tổng kết là việc thi hành các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung tổng kết phải phản ánh đúng thực trạng; chú trọng các nhận định, đánh giá và phát hiện mô hình, kinh nghiệm tốt; những khó khăn, bất cập; tránh việc thống kê kết quả đơn thuần hoặc báo cáo thành tích. Việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, dân chủ và toàn diện từ cơ sở; thu hút và phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; huy động được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm; chú trọng công tác tuyên truyền.

          Mục đích của việc Tổng kết là đánh giá kết quả đạt được qua 6 năm thi hành Luật Thanh tra; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong việc tổ chức thi hành Luật Thanh tra; đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp cùa Luật Thanh tra với Hiến pháp 2013, các luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ và các luật khác có liên quan. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật đề xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành; tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới.

          Về công tác thi đua khen thưởng, dự kiến bình xét 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện Luật Thanh tra.

          Ngoài ra, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trước 20/7/2017.

                                                                                                 Hoàng Văn Minh

                                                                                      Thanh tra Sở Tư pháp


[ ]

Tin liên quan
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)