Hoạt động của Sở  

Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa

văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3849/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch ban hành nhằm đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành trong năm 2017 được thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền; đồng thời thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mẫu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch gồm các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, Hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ngay sau khi các văn bản cấp trên quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và có hiệu lực thi hành để phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Thứ hai, Tiến hành tự kiểm tra, xử lý văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền; Tự kiểm tra, xử lý văn bản theo yêu cầu của các Bộ, ngành trung ương; Kiểm tra văn bản theo địa bàn

Thứ ba, Tổ chức rà soát thường xuyên; rà soát theo yêu cầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Sở, ngành; Rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý; rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2017 theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND; Xây dựng kế hoạch định kỳ hệ thống hóa văn bản (kỳ thứ 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của Điều 164 và khoản 1 Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, tham mưu tỉnh báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến xử lý theo quy định. Đối với các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                    Phạm Thanh Thanh

Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL


[ ]

Tin liên quan
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên