Hoạt động của Sở  

Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1756/KH-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2016.


TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2016

          Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1756/KH-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2016.

          Trong hai ngày 28-29/11/2016, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2016 cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành và các Trường chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND; Văn phòng HĐND, UBND, Phòng Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

          Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Vảng - Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, đ/c Lò Văn Tiến - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Khai mạc hội nghị, đ/c Lò Văn Tiến nhấn mạnh văn bản quy phạm pháp luật là công cụ quan trọng để quản lý nhà nước. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những ưu tiên hàng đầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần xác định trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản Luật Hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch; Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên của Bộ Công an, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới về Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch năm 2014; Luật căn cước công dân năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên.

          Qua tiếp thu các nội dung tại Hội nghị, giúp các đại biểu nắm bắt các nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật mới, trên cơ sở đó, mỗi cấp, mỗi ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai phổ biến giáo dục pháp luật để đưa các đạo luật đi vào thực tiễn cuộc sống./.

                                                                                                                                                                                                                                      Hoàng Văn Minh

 Thanh tra Sở Tư pháp 

 

 


[ ]

Tin liên quan
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp