Hoạt động của Sở  

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp


Thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp về quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013. Nhằm thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 01 tháng 8 năm 2016,  Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 714/STP-VP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Để hoạt động thống kê của ngành được đi vào khuân khổ, nề nếp theo yêu cầu của văn bản mới, Sở Tư pháp hướng dẫn, triển khai cụ thể một số nội dung cần lưu ý của văn bản như sau: Thông tư số 04/2016/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều kèm theo 04 Phụ lục và 79 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 20 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Cần lưu ý các kỳ báo cáo và thời điểm lấy số liệu báo cáo

Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng: Số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm, gồm số liệu thực tế (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/5) và số liệu ước tính (từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6).

          Kỳ báo cáo thống kê 01 năm được thực hiện hai lần trong năm: kỳ báo cáo năm (dự ước) và kỳ báo cáo năm chính thức( Báo cáo năm (dự ước): số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10) và số liệu ước tính (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12); Báo cáo năm chính thức: gồm toàn bộ số liệu thực tế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm).

Sở Tư pháp trân trọng sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan!


[ ]

Tin liên quan
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp
Kết quả cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh
Tọa đàm Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015