Hoạt động của Sở  

Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã

Sở Tư pháp đã phối phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 130 công chức tư pháp-hộ tịch của 130 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.


Để tổ chức triển khai, khai thống nhất Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên toàn tỉnh theo Kế hoạch Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên  và Chỉ thị số: 03/CT-UBND ngày 29/02/2016 về việc tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong hai ngày mùng 02 và 03/6/2016, Sở Tư pháp đã phối phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 130 công chức tư pháp-hộ tịch của 130 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Nội dung lớp tập huấn tập trung giới thiệu những quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, với 7 chuyên đề về giới thiệu những điểm mới của Luật hộ tịch, quản lý nhà nước về công tác hộ tịch của UBND cấp xã, thẩm quyền đăng ký hộ tịch của UBND cấp xã trong đó chú trọng nhấn mạnh đến việc đăng ký khai sinh, kết hôn, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bên cạnh đó, tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp xã, các vướng mắc tập trung vào các vấn đề về đăng ký khai sinh đối với trường hợp phải xác minh tại nơi đăng ký khai sinh trước kia, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người có nhiều nơi cư trú khác nhau, việc phối hợp trong thực hiện liên thông thủ tục hành chính, vấn đề sai lệch các thông tin hộ tịch giữa giấy tờ hộ tịch với giấy tờ nhân thân của công dân… qua đó nhằm nắm bắt, giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật hộ tịch tại các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai, thực hiện thành công Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương./.


[ ]

Tin liên quan
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp
Kết quả cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh
Tọa đàm Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ pháp luật phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
Đại hội chi bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020