Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo sở và 11 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở


BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP

 

I BAN LÃNH ĐẠO SỞ

1. Sở Tư pháp có Giám đốc và  02 (hai) Phó Giám đốc; 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao;

b)Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở: 07 biên chế và 04 hợp dồng lao động

2. Thanh tra Sở: 01 biên chế

3. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 04 biên chế

4. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật : 03 biên chế

5. Phòng Phổ biến dục pháp luật : 03 biên chế

6. Phòng Hành chính tư pháp: 03 biên chế

7. Phòng Bổ trợ tư pháp: 02 biên chế  

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1.Phòng Công chứng số 1: được giao 08 biên chế

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: được giao 20 biên chế và 01 hợp đồng lao động

3. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: được giao 07 biên chế và 01 hợp đồng lao động

 


[ ]

Tin liên quan